مشخصات فردی

نام: سپیده

نام خانوادگی: نصیری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: Nasiri@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۳۳۶۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SepidehNasiri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

گرایش: سیستم های اقتصادی اجتماعی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع