مشخصات فردی

نام: سیف اله

نام خانوادگی: جلیلی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sjalili@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeifollahJalili


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی

گرایش: شیمی فیزیک

واحد سازمانی: شیمی