مشخصات فردی

نام: صدیقه

نام خانوادگی: یگانه


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: s.yeganeh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SedieghehYeganeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: تعلیم و تربیت اسلامی

گرایش: معارف اسلامی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی