مشخصات فردی

نام: رضا

نام خانوادگی: ابراهیمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: rebrahimi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RezaEbrahimi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

گرایش: جلوبرنده

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا