مشخصات فردی

نام: نعیمه

نام خانوادگی: صادقی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sadeghi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۰۰۰۰۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/NaimehSadeghi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی و مدیریت ساخت

گرایش: مدیریت ساخت

واحد سازمانی: مهندسی عمران