مشخصات فردی

نام: مونا

نام خانوادگی: علیمحمدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: monadarya@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MonaAlimohammadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: بیومکانیک

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک