مشخصات فردی

نام: محسن

نام خانوادگی: رضاپور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: rezapour@ualberta.ca

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohsenRezapour


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر

گرایش: علوم کامپیوتر و آمار

واحد سازمانی: ریاضی