مشخصات فردی

نام: محمد

نام خانوادگی: توکلی بینا


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: tavakoli@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadTavakoliBiena


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی

واحد سازمانی: مهندسی برق