مشخصات فردی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: شاه نظری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: shahnazari@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadRezaShahnazari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-حرارت سیالات

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک