مشخصات فردی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: کاویانپور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: kavianpour@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۹۶۲۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadRezaKavianpour


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - آب

گرایش: آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران