مشخصات فردی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: سبط


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sebt@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadAliSebt


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مخابرات سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق