مشخصات فردی

نام: محمد

نام خانوادگی: فروزانفر


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: forouzanfar@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohamadForouzanfar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:

گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق