مشخصات فردی

نام: مهرداد

نام خانوادگی: وحدتی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: vahdati@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MehrdadVahdati


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-ساخت وتولید

گرایش: ساخت و تولید

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک