مشخصات فردی

نام: مهران

نام خانوادگی: میر شمس


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mirshams@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۷۷۳۳۴۱۳۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MehranMirshams

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هوافضا

گرایش: مهندسی فضایی

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا