مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: ظهور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mzohoor@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MehdiZohoor


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-ساخت وتولید

گرایش: ساخت و تولید

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک