مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: روفیان نایینی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mraoofian@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۹۳۸۲۸۶۲۸۳۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MehdiRaoofianNaeeni

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: ژئودزی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری