مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: پوربگیان برزی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.pourb@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MehdiPourbagianbarzi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: بیومکانیک

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک