مشخصات فردی

نام: مریم

نام خانوادگی: زارع شحنه


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: maryam.zare@sharif.edu

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MaryamZareshahne


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: محیط زیست

واحد سازمانی: مهندسی عمران