مشخصات فردی

نام: منصور

نام خانوادگی: فخری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: fakhri@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MansorFakhri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: راه و ترابری

واحد سازمانی: مهندسی عمران