مشخصات فردی

نام: ملیحه

نام خانوادگی: حسینی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.hosseini@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۷۷۱۲۵۲۵۴

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MalihehHosseini

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش: ریاضی محض

واحد سازمانی: ریاضی