مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: عمید پور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: amidpour@kntu.ac.ir

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MajiedAmidpour


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: سیستمهای انرژی

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک