مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: سید صالحی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: seyedsalehi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MajidSeyedsalehi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

گرایش: شکل دادن فلزات

واحد سازمانی: مهندسی و علم مواد