مشخصات فردی

نام: مه سان

نام خانوادگی: توکلی کاخکی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: matavakoli@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahsanTavakoliKakhki


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل

گرایش: سیستم های کنترل

واحد سازمانی: مهندسی برق