مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: احسانیان مفرد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ehsanian@kntu.ac.ir

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahdiEhsanianMofrad


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق