مشخصات فردی

نام: حسین

نام خانوادگی: شمسی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: shamsi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HosseinShamsi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق