مشخصات فردی

نام: حسین

نام خانوادگی: محسنی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mohseni.hos@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HosseinMohseni


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: مهندسی مالی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع