مشخصات فردی

نام: حسین

نام خانوادگی: محسنی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mohseni@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۳۳۷۹

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HosseinMohseni


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مالی

گرایش: مهندسی مالی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع