مشخصات فردی

نام: حسن

نام خانوادگی: میرزابزرگ


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mirzabozorg@kntu.ac.ir

شماره تماس: +۹۸۲۱۸۸۷۷۹۶۲۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HassanMirzabozorg

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران