مشخصات فردی

نام: حسن

نام خانوادگی: میرزا بزرگ


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mirzabozorg@kntu.ac.ir

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HasanMirzaBozorg


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران