مشخصات فردی

نام: حمید

نام خانوادگی: شهریاری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hshahriari@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HamidShahriari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: مهندسی صنایع

واحد سازمانی: مهندسی صنایع