مشخصات فردی

نام: حامد

نام خانوادگی: علیصادقی آرانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: alisadeghi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۷۳۰۶۴۲۳۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HamedAlisadeghi

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هوافضا

گرایش: آیرودینامیک

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا