مشخصات فردی

نام: هادی

نام خانوادگی: علی اکبریان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: aliakbarian@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۳۰۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HadiAliakbarian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

گرایش: مخابرات میدان موج

واحد سازمانی: مهندسی برق