مشخصات فردی

نام: فرشته

نام خانوادگی: احمدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: f.ahmadi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FereshtehAhmadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: شیمی آلی

واحد سازمانی: شیمی