مشخصات فردی

نام: داود

نام خانوادگی: احمدیار


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ahmadyar@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/DavoodAhmadyar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی

گرایش: آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران