مشخصات فردی

نام: بیژن

نام خانوادگی: معاونی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: b.moaveniq@kntu.ac.ir

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/BijanMoaveni


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل

گرایش: مهندسی سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق