مشخصات فردی

نام: بهروز

نام خانوادگی: عسگریان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: asgarian@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۲۰۱۴۳۰ (Ext, ۲۱۸)

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/BehrouzAsgarian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران