مشخصات فردی

نام: امیرپیمان

نام خانوادگی: زندی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: a.zandi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AmirPeymanZandi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی راه و ساختمان

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران