مشخصات فردی

نام: امیرعباس

نام خانوادگی: نجفی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: aanajafi@kntu.ac.ir

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AmirAbbasNajafi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: مهندسی مالی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع