مشخصات فردی

نام: امیرعباس

نام خانوادگی: نجفی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: aanajafi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۳۷۸

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AmirAbbasNajafi

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: مهندسی مالی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع