مشخصات فردی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: صالحی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: salehi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۴۲۵

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AlirezaSalehi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: افزاره های میکرونانو الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق