مشخصات فردی

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: کاملی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: kameli@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliasgharKameli


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

گرایش: معارف اسلامی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی