مشخصات فردی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: نکویی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: manekoui@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliMohammadNekouei


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مهندسی سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق