مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: جباری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: jabbari@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۲۰۰۰۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliJabbari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی

گرایش: شیمی آلی

واحد سازمانی: شیمی