مشخصات فردی

نام: سید علی

نام خانوادگی: بهبهانی نیا


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: alibehbahaninia@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliBehbahaninia


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: سیستمهای انرژی

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک