مشخصات فردی

نام: هاشم

نام خانوادگی: پروانه مسیحا


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: masiha@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/97


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش: ریاضی محض

واحد سازمانی: ریاضی