مشخصات فردی

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: تحسیری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: tahsiri@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/92


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: مهندسی سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق