مشخصات فردی

نام: سیداکبر

نام خانوادگی: خلیفه لو


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: khalifehloo@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/90


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران