مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: زمانیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: zamanian@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/85


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مهندسی نرم افزار

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر