مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: خاکی صدیق


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sedigh@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/8


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل

گرایش: سیستم های کنترل

واحد سازمانی: مهندسی برق