مشخصات فردی

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: حامدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hamedi@kntu.ac.ir

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/mohammedhusseinhamedi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-حرارت سیالات

گرایش: بازنشسته

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک