مشخصات فردی

نام: رضا

نام خانوادگی: کرمی محمدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: rkarami@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/62


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران