مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: غفاری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ghaffari@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/6


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

گرایش: طراحی جامدات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک